Organisatiestructuur

Bestuur

Om de vereniging te besturen kiest de Ledenraad een bestuur en benoemt haar voorzitter. Het bestuur is onder meer belast met het aansturen en controleren van de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur rapporteert periodiek aan de leden via verschillende kanalen. De belangrijkste daarbij vormt de bijeenkomst van de Ledenraad.

Het NOAB-bestuur bestaat uit bestuursleden die gekozen zijn uit de achterban. Bestuursleden hebben als regel een eigen praktijk en besturen NOAB als een soort van nevenfunctie. De bestuurders en voorzitter hebben naast de maandelijkse bestuursvergaderingen meestal ook zitting in diverse commissies van (semi)overheden. Dit naar gelang het voor NOAB belangrijk is.

Bestuursleden NOAB.

Ledenraad

De Ledenraad vormt het hoogste orgaan binnen de vereniging. In feite is het een bijeenkomst waar belangrijke besluiten worden genomen over financiën, lidmaatschapsverplichtingen, bestuursverkiezingen en meerjarenbeleid. De Ledenraad komt minimaal eenmaal per jaar samen.

 

 

Commissies

Commissie (her)kwalificering & toelating

Leden van de commissie (her)kwalificering & toelating zijn onafhankelijk en beslissen op grond van de onderzoeksrapportages middels een bindend advies over de toelating tot het lidmaatschap NOAB. De commissie bestaat uit drie leden.

Kascommissie

De kascommissie controleert de financiën van de vereniging als onafhankelijke en kritische partij. Daarom hebben bestuursleden of directieleden geen zitting in deze commissie.

Commissies | NOAB

Afdelingen

NOAB heeft haar ledenbestand onderverdeeld in acht afdelingen. Deze afdelingen kiezen uit hun midden een afdelingsbestuur en afgevaardigden voor de Ledenraad. De afdelingsbesturen roepen de leden binnen hun afdeling periodiek op voor bijeenkomsten die in het licht staan van vaktechnisch overleg, maar ook zaken die de vereniging beleidsmatig treffen.

Afdelingen – NOAB Ledenportaal

Tuchtcollege en College van Beroep

NOAB kent onafhankelijke tuchtrechtspraak in twee instanties. Indien leden de regels van ethiek overtreden die het lidmaatschap NOAB met zich meedraagt, kan dit royement tot gevolg hebben. De tuchtrechtspraak kadert middels haar uitspraken de grenzen van ‘goed vakmanschap’ af. Ga hier naar de tuchtuitspraken.

Dit zijn de leden van de colleges:

Leden van het Tuchtcollege

Mr W. (Willem) Brouwer Voorzitter
Prof mr dr. A.H.H. (Anouk) Bollen – Vandenboorn Commissielid
Mr G.P. (Geert Pieter) Vermeulen RA Commissielid
Mr J.J.J. (Hans) Engel Plaatsvervangend commissielid
R.O.J.M. (René) de Windt Griffier

Leden van het College van Beroep

Mr G.G. (Ger) Vermeulen Voorzitter
Mr W. (Willem) Doornink Commissielid
Prof dr. M. (Marcel) Pheijffer RA                        dfgd Commissielid
R.van der Klift Plaatsvervangend commissielid
R.O.J.M. (René) de Windt Griffier

Ereleden en Leden van Verdienste

Een aantal personen heeft buitengewone prestaties geleverd die voor NOAB en/of de gehele branche van betekenis zijn. Zij ontvingen het predicaat ‘erelid’.

Daarnaast heeft NOAB een aantal personen die zich tijdens hun lidmaatschap extra heeft ingezet voor de vereniging. Zij zijn beloond met het predicaat ‘lid van Verdienste’.

Ereleden

Leden van Verdienste

 • Peter Abdala
 • Loet van Dam
 • Alfred Gerrits
 • Martien Hermans
 • Wim Keur
 • Ton Meenhuis
 • Jos Molthoff
 • Gerard Pronk
 • Ingrid Rosink
 • Sander Ruijs
 • Perry Telle
 • Henk Verbeeten
 • Harry van der Voet
 • Berry Welten

 

 

 

 • Harry Klomp
 • Cees Hootsen
 • Marijke Hoogwoud
 • Aad Beijk
 • Tiede Boersma
 • Daan van Ee
 • Hans Fiolet
 • Ad Groot
 • Mari van Herpt
 • Karel Hulsman
 • Jan Ketelaar
 • Gerrit Kuiken
 • Pierre Lunenburg
 • Han Maas
 • Gijs Ockhuysen
 • Reint Pit
 • Henk Verbeeten
 • Monique Wientjes
 • Guus Sommerdijk
 • Christel Pouwels-van Straalen

 

#wijzijnnoab

 • NOAB Paperdork