Bestuur

Om de vereniging te besturen kiest de Ledenraad een bestuur en benoemt haar voorzitter. Het bestuur is onder meer belast met het aansturen en controleren van de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur rapporteert periodiek aan de leden via verschillende kanalen. De belangrijkste daarbij vormt de bijeenkomst van de Ledenraad.

Het NOAB-bestuur bestaat uit bestuursleden die gekozen zijn uit de achterban. Bestuursleden hebben als regel een eigen praktijk en besturen NOAB als een soort van nevenfunctie. De bestuurders en voorzitter hebben naast de maandelijkse bestuursvergaderingen meestal ook zitting in diverse commissies van (semi)overheden. Dit naar gelang het voor NOAB belangrijk is.

Secretariaat en directie

Het secretariaat wordt gevormd door medewerk(st)ers in loondienst van de vereniging die belast zijn met de werkzaamheden die de uitvoering van het beleid vergen. Het secretariaat wordt geleid door de directie die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het NOAB-bestuur bestaat uit bestuursleden die gekozen zijn uit de achterban. Bestuursleden hebben als regel een eigen praktijk en besturen NOAB als een soort van nevenfunctie.

Commissie (her)kwalificering & toelating

Leden van de commissie (her)kwalificering & toelating zijn onafhankelijk en beslissen op grond van de onderzoeksrapportages middels een bindend advies over de toelating tot het lidmaatschap NOAB. De commissie bestaat uit drie leden.

Afdelingen

NOAB heeft haar ledenbestand onderverdeeld in acht afdelingen. Deze afdelingen kiezen uit hun midden een afdelingsbestuur en afgevaardigden voor de Ledenraad. De afdelingsbesturen roepen de leden binnen hun afdeling periodiek op voor bijeenkomsten die in het licht staan van vaktechnisch overleg, maar ook zaken die de vereniging beleidsmatig treffen.

Tuchtcollege en College van Beroep

NOAB kent onafhankelijke tuchtrechtspraak in twee instanties. Indien leden de regels van ethiek overtreden die het lidmaatschap NOAB met zich meedraagt, kan dit royement tot gevolg hebben. De tuchtrechtspraak kadert middels haar uitspraken de grenzen van ‘goed vakmanschap’ af. Dit zijn de leden van de colleges.

#wijzijnnoab

  • NOAB Paperdork